شرح مختصر احوال و زندگی هنری استاد حاج مصوّرالملکی

نگارگری هنری است که از روح برمی خیزد و در روح مینشیند. حاصلی است که بذرش در زمین علم کاشته شده، در پرتو خیال پرورش یافته و با داس کِلک درو شده، با دست توانای نگارگر ساخته و پرداخته شده و خوراک روح هر بینندۀ باذوق میگردد. (حاج مصوّرالملکی)

آسمان بیکران هنرایران از دیرباز روشن به نور ستارگانی بوده که در عرصه های گوناگون هنر ، زیبایی آفریده و می آفرینند. استاد مصوّرالملکی یکی از آن ستارگان فروزانی است که در عرصۀ هنر ایران طلوع کرد و جاودانه گشت.
مرحوم استاد محمدحسین مصوّرالملکی مشهور به حاج مصوّرالملکی، طراح، شاعر و نقاش بلندآوازۀ ایران در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در اصفهان و در خانواده ای هنرمند که از دوران صفویه تا کنون نسل در نسل نقاش بوده اند به دنیاآمد.
شروع کارهنری ایشان به زمانی باز میگرددکه در سن یازده سالگی در کارگاه نقاشی پدر خود، مرحوم محمد حسن نقاش، به فراگیری مقدمات نقاشی پرداخت. دو سال بعد پدر ایشان فوت نموده و سایۀ استادی بزرگ از سر محمدحسین نوجوان کم می شود و بعداز آن هیچ استاد دیگری جز عشق، راهنمای ایشان در راه هنر نبود.

keyboard_arrow_up